K米支付商户简称修改流程

image.pngimage.png


操作流程

说明:申请修改支付完成界面显示的商家简称,需一级代理商发邮件申请,详细如下:

邮件主题:5位商家编号+申请修改商家简称

邮件内容:

  1. 5位商家编号:xxxxx

  2. 修改内容(按实际需求选填)

(1)修改微信/支付宝支付页面的商户简称,

        原商户简称:xxxxxxx

        现商户简称:xxxxxxx (要求简称必须大于7个字符并包含不少于5个汉字


(2)修改POS银行卡小票的商户名称

        原商户简称:xxxxxxx

        现商户简称:xxxxxxx (要求简称必须大于7个字符并包含不少于5个汉字收件人:K米商务,kmsw@star-net.cnimage.png


在商家后台修改名称,然后在K米POS收银-设置-点击同步名称发表评论

登录 将匿名评论!